Logo_studiolijn14

1 – Definities

 • Studio Lijn 14: verwijst naar Studio Lijn 14 met de rechtsvorm eenmanszaak en is gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Studio Lijn 14 de overeenkomst gesloten heeft en tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 • Producent: de door Studio Lijn 14 ingeschakelde podcastmaker. 
 • Opdracht: de dienst en het product die aan opdrachtgever worden geleverd.
 • Offerte: alle aanbiedingen van Studio Lijn 14 waarvan het doel is de overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de afspraak van een opdracht tussen Studio Lijn 14 en opdrachtgever.
 • Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. 
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

2 – Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Lijn 14 en opdrachtgever. Dit is inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten.
 • Voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor Studio Lijn 14 slechts bindend indien Studio Lijn 14 deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

3 – Offerte

 • Offertes vanuit Studio Lijn 14 zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Hetgeen dat in de offerte is opgenomen geldt tot 14 dagen na de datum van verzending. Studio Lijn 14 behoudt zich het recht om na deze termijn wijzigingen aan te brengen. Deze zijn opnieuw vrijblijvend.
 • Prijzen in de offerte zijn altijd exclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • De opdracht is definitief na ondertekening van de offerte. De overeengekomen werkzaamheden van Studio Lijn 14 starten na de getekende offerte namens opdrachtgever. 
 • Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4 – Uitvoering

 • De producent overlegt namens Studio Lijn 14 samen met opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht. Producent is op geen manier verantwoordelijk voor inhoudelijke uitingen van sprekers in de podcast. 
 • De eerste versie van de gemonteerde audio wordt voorgelegd aan de opdrachtgever samen met een transcript voor feedback. De feedback van opdrachtgever wordt in tweede versie verwerkt en als onderdeel van de opdracht opgeleverd. Voor eventuele 2e feedbackrondes of wijzigingsverzoeken hanteert Studio Lijn 14 het actuele uurtarief voor editing (1 september 2023 = 85,00 euro per uur exclusief 21% btw) tenzij van te voren anders afgesproken. 
 • Studio Lijn 14 zal producties niet verstrekken aan derden of publiceren zonder toestemming van opdrachtgever.

5 – Betalingsvoorwaarden

 • Studio Lijn 14 brengt 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag over na ondertekening van de offerte tenzij anders overeengekomen. De resterende 50% wordt na oplevering in rekening gebracht. 
 • De betalingstermijn voor een factuur is 30 dagen tenzij anders overeengekomen.
 • Bij in gebreke blijven van opdrachtgever ten aanzien van de betaling na vertrekking van de betalingstermijn, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. 

6 – Aansprakelijkheid

 • Studio Lijn 14 is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van schuld of opzet door grove nalatigheid van Studio Lijn 14. 
 • Studio Lijn 14 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk dan wel materiële schade tijdens de podcastopnames.

7 – Levering

 • Studio Lijn 14 levert de eerste versie van de productie op binnen vijf werkdagen mits anders overeengekomen. Bij verhalende podcastproducties – geldt een afwijkende termijn. 
 • Samen met de eerste versie levert Studio Lijn 14 een transcript waarin verzoeken kunnen worden geplaatst ten aanzien van de tweede versie. Deze eerste feedbackronde en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn onderdeel van de montage. Bij verhalende podcastproducties gelden meerdere feedbackrondes als onderdeel van de opdracht. 

 

 

8 – Annulering

 • De opdrachtgever kan een opdracht uitsluitend per e-mail annuleren en voorzien van een geldige reden.
 • Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht door Studio Lijn 14. 

9 – Klachten

 • Klachten over de dienstverlening van Studio Lijn 14 dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na de podcastopname per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan Studio Lijn 14. 
 • De betalingsverplichting blijft geldig, ook wanneer er een klacht is ingediend.
 • Studio Lijn 14 heeft het recht binnen redelijke termijn gecorrigeerd werk op te leveren op basis van de door opdrachtgever ingediende klacht.

10 – Auteursrecht

 • Het auteursrecht van de podcast ligt bij de opdrachtgever.
 • Studio Lijn 14 zal in geen enkel geval (fragmenten uit) de opname publiceren of aan derden beschikbaar stellen. Voor elk verzoek hiertoe zal overleg met opdrachtgever plaatsvinden.

11 – Privacy

 • Studio Lijn 14 zal in geen geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 

12 – Toepasselijk recht

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

Studio Lijn 14 behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Tevens behoudt Studio Lijn 14 zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of wijzigen. Indien nodig worden de wijzigingen schriftelijk aan de opdrachtgever doorgegeven.