Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden HaringMedia

 1. Definities1 Algemene voorwaarden HaringMedia: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de productie van podcasts in of buiten de studio van HaringMedia 1.2 De studio van HaringMedia is gevestigd aan Sisalbaan 13 in Leiderdorp. 1.3 Podcastafnemer: diegene met wie HaringMedia een podcast productieovereenkomst aangaat. 1.4 productieovereenkomst: een tussen HaringMedia en podcastafnemer gesloten overeenkomst voor productie van een door HaringMedia geregisseerde podcast.
 2. Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door HaringMedia, in de breedste zin van het woord. 2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat podcastafnemer akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden van HaringMedia. 2.3 HaringMedia heeft het recht de Algemene Leveringsvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. 2.4 De laatste versie staat altijd gepubliceerd op de website zelfpodcasten.nl 2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit HaringMedia schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.
 3. Podcastproductie1 Een productieovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de productieovereenkomst door de podcastafnemer. 3.2 HaringMedia stelt haar studio beschikbaar voor de vooraf gereserveerde opnametijd en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar. 3.3 Tot de studioruimte behoort uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) overeengekomen met de podcastafnemer. 3.4 Podcastafnemer dient zich te houden aan de afgesproken aanvangstijd en eindtijd. 3.5 Activiteiten door de podcastafnemer die nodig zijn voor opbouw, inrichting of testen van apparatuur kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel. 3.6 Uitlopen na, of eerder aanvangen met opnames dan het overeengekomen tijdstip kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en per e-mail is bevestigd door HaringMedia. 3.7 Voor de buiten de overeengekomen uren vallende periode zal een meerprijs bovenop het reguliere uurtarief worden doorberekend. 3. Kosten van de podcastproductie zijn gebaseerd op vaste abonnementskosten. Indien er geen abonnement is afgesproken, wordt een uurtarief van € 95,00 per uur doorbelast.
 4. Annuleren en wijzigen overeenkomst1 Na het tot stand komen van een productieovereenkomst kan podcastafnemer de overeenkomst uitsluitend schriftelijk of per e-mail wijzigen of annuleren. Zowel podcastafnemer als HaringMedia kunnen altijd maandelijks opzeggen. 4.2 De podcastafnemer kan de datum van de voorgenomen podcast-opname tot 24 uur van te voren kosteloos wijzigen. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang wordt € 100,- in rekening gebracht.
 5. Studio 1 Podcastafnemer dient aanwijzingen van directie en personeel van HaringMedia ten aanzien van het gebruik van de studio en materialen. 5.2 Podcastafnemer dient zich te houden aan het door HaringMedia vastgestelde maximum van 6 gasten. 5.3 In de gehuurde studio mag door podcastafnemer niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van HaringMedia. 5.4 Podcastafnemer dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken 5.5 Roken is niet toegestaan in de studio van HaringMedia, met uitzondering van de op de buitenplaats aangegeven mogelijkheden.
 6. Technische faciliteiten1 De bediening of verplaatsing van audio en videoapparatuur van HaringMedia mag alleen geschieden door technici van HaringMedia. Geluidsapparatuur is in overleg vrij te bedienen door podcastafnemer. 6.2 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de podcastafnemer worden verhaald. 6.3 Gebruik van door podcastafnemer mee te brengen eigen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van HaringMedia. 6.4 Podcastafnemer is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.
 7. Betaling1 Productiekosten van de podcast dienen door podcastafnemer te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum 7.2 Indien de factuur door de podcastafnemer niet wordt voldaan is de podcastafnemer gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan HaringMedia te betalen. 7.3 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen. 7.4 De jaarlijkse prijsaanpassing (indexering) vindt plaats per 1 januari.
 8. Huisregels Alle podcastafnemers en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en het vluchtplan en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels en het vluchtplan zijn op verschillende plaatsen in het complex Area071 waar de studio van HaringMedia is gesitueerd, opgehangen.
 9. Aansprakelijkheid1 HaringMedia is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen. 9.2 HaringMedia draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Podcastafnemer of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. 9.3 HaringMedia behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verplaatsen, zonder dat HaringMedia aansprakelijk is voor beschadiging 9.4 HaringMedia is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van podcastafnemers en gebruikers van HaringMedia. 9.5 Podcastafnemer is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart HaringMedia geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die podcastafnemer in de studio van HaringMedia ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen. 9.6 Podcastafnemer wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de podcastafnemer welke op enerlei wijze schade toebrengen aan HaringMedia. 9.7 Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 9.8 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van de productieovereenkomst tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de podcastafnemer. 9.9 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door HaringMedia zullen op de podcastafnemer worden verhaald.
 • Overmacht1 HaringMedia is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HaringMedia alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 HaringMedia behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HaringMedia gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien HaringMedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 10.5 HaringMedia aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/podcastafnemers inzake de productie van de podcast productie. 10.6 HaringMedia is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de podcastafnemer, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van de podcastproductie welke met de klant/podcastafnemer overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 9 beschreven.
 • Ontbinding van de productieovereenkomst1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van HaringMedia is mogelijk indien er sprake is van: · het niet nakomen van de verplichtingen door podcastafnemer zoals vastgelegd in de productieovereenkomst. · wangebruik door podcastafnemer (of gebruikers). Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door podcastafnemer aan HaringMedia. 11.2 HaringMedia zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 • Toepasselijk recht bij geschillen1 In geval van geschillen tussen HaringMedia en podcastafnemer is het Nederlands recht van toepassing. 12.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van HaringMedia.